Ubuntu 发现内核回归系统崩溃漏洞,需尽快升级

Ubuntu 是一个以桌面应用为主的 Linux 操作系统。它是一个开放源代码的自由软件,提供了一个健壮、功能丰富的计算环境,既适合家庭使用又适用于商业环境。Ubuntu 为全球数百个公司提供商业支持。

12 月 13 日,Ubuntu 发布了安全更新 , 修复了系统内核因引入回归导致数据损坏 , 系统崩溃的重要漏洞。以下是漏洞详情:

漏洞详情

来源:https://ubuntu.com/security/notices/USN-4658-2

USN-4658-2: 内核回归 严重程度:高

在先前 USN-4658-1(https://ubuntu.com/security/notices/USN-4658-1), 官方修复了 Linux 内核中的漏洞,不幸的是,与 fstrim(Linux 系统命令 , 可用于回收一个已挂载的文件系统上所有未使用的块)一起使用时 , 该更新在 raid10 驱动程序中引入了回归 , 可能导致数据损坏 , 系统崩溃。

受影响产品和版本

此漏洞影响 Ubuntu 20.04 LTS 和 Ubuntu 18.04 LTS

解决方案

可以通过将系统更新为以下软件包版本来解决此问题:

Ubuntu 20.04

linux-image-5.4.0-1025-raspi - 5.4.0-1025.28

linux-image-5.4.0-1030-kvm - 5.4.0-1030.31

linux-image-5.4.0-1032-aws - 5.4.0-1032.33

linux-image-5.4.0-1032-gcp - 5.4.0-1032.34

linux-image-5.4.0-1032-oracle - 5.4.0-1032.34

linux-image-5.4.0-1034-azure - 5.4.0-1034.35

linux-image-5.4.0-58-generic - 5.4.0-58.64

linux-image-5.4.0-58-generic-lpae - 5.4.0-58.64

linux-image-5.4.0-58-lowlatency - 5.4.0-58.64

linux-image-aws-5.4.0.1032.33

linux-image-azure-5.4.0.1034.32

linux-image-gcp-5.4.0.1032.41

linux-image-generic-5.4.0.58.61

linux-image-generic-lpae-5.4.0.58.61

linux-image-gke-5.4.0.1032.41

linux-image-kvm-5.4.0.1030.28

linux-image-lowlatency-5.4.0.58.61

linux-image-oem-5.4.0.58.61

linux-image-oem-osp1-5.4.0.58.61

linux-image-oracle-5.4.0.1032.29

linux-image-raspi-5.4.0.1025.60

linux-image-raspi2-5.4.0.1025.60

linux-image-virtual-5.4.0.58.61

Ubuntu 18.04

linux-image-5.4.0-1025-raspi - 5.4.0-1025.28〜18.04.1

linux-image-5.4.0-1032-aws - 5.4.0-1032.33〜18.04.1

linux-image-5.4.0-1032-gcp - 5.4.0-1032.34〜18.04.1

linux-image-5.4.0-1033-oracle - 5.4.0-1033.35

linux-image-5.4.0-1034-azure - 5.4.0-1034.35〜18.04.1

linux-image-5.4.0-58-generic - 5.4.0-58.64〜18.04.1

linux-image-5.4.0-58-generic-lpae - 5.4.0-58.64〜18.04.1

linux-image-5.4.0-58-lowlatency - 5.4.0-58.64〜18.04.1

linux-image-aws-5.4.0.1032.17

linux-image-azure-5.4.0.1034.16

linux-image-gcp-5.4.0.1032.20

linux-image-generic-hwe-18.04-5.4.0.58.64〜18.04.53

linux-image-generic-lpae-hwe-18.04-5.4.0.58.64〜18.04.53

linux-image-lowlatency-hwe-18.04-5.4.0.58.64〜18.04.53

linux-image-oem-5.4.0.58.64〜18.04.53

linux-image-oem-osp1-5.4.0.58.64〜18.04.53

linux-image-oracle-5.4.0.1033.16

linux-image-raspi-hwe-18.04-5.4.0.1025.29

linux-image-snapdragon-hwe-18.04-5.4.0.58.64〜18.04.53

linux-image-virtual-hwe-18.04-5.4.0.58.64〜18.04.53

查看更多漏洞信息 以及升级请访问官网:

https://ubuntu.com/security/cve

文章价值:
人打分
有价值还可以无价值
置顶评论
  热门评论
   全部评论
   请使用最新版App查看和发表评论
    取消发送
    软媒旗下人气应用

    如点击保存海报无效,请长按图片进行保存分享